Orbita Gironina

Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya

Orbita Gironina
 • Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España

Presentación

La categoria professional és la corresponent al grup C1 del cosde funcionaris de l’escala de l’ administració general

Funcions principals:

Tasques administratives: de collaboració, preparatòries o derivades de la gestió administrativa de caràcter superior. La comprovació de documentació. La preparació de la redacció de documents que, per la seva complexitat, no siguin atribuïts a personal de categoria administrativa superior. Informació i atenció al públic en matèria administrativa.
En general, tasques similars a las nombrades.

Requisitos

Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun dels Estats membres de la UE.
Haver cumplert 16 anys i no arribar a l’edat de la jubilació forçosa.
Tenir titol de batxillerat o tècnic.
No estar inhabilitat/a per l’exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
Satisfer els drets d’examen corresponents.
Per quedar exempt de la prova de català, s’ha de tenir el nivel C de català. (mirar document de convalidacions)

Programa

- Dret constitucional (5 temes).
- Dret administratiu (9 temes).
- Gestió de recursos humans (5 temes).
- Gestió economicofinancera (7 temes).
- Organització del treball (5 temes).

Preparació des de casa teva i amb l´ajuda de personal especialitzat en la matèria.
Textos revisats i actualitzats.
Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.
Cada unitat didàctica disposa d´autoavaluacions que permeten seguir l´evolució de l´alumne.
Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.
Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal,
que farà un seguiment continuat del progrés de l´alumne en el temari i els tests psicotècnics.
Informació a l´alumne de les convocatòries.
Garantia d´aprovat o de devolució del 100 % dels diners, segons condicions al revers de la matrícula, amb el nostre sistema SEC 8/10.


Proves a realitzar:

Primera prova: Prova de coneixements.
Qüestionari sobre competències professionals.
Prova de coneixements. Qüestionari de 50 preguntes més 5 de reserva del temari.
Supòsit pràctic.
Segona prova: Ofimàtica bàsica.
Elaboració d’un document administratiu.
Processament de textos.
Full de càlcul.
Tercera prova: coneixments de llengua catalana i castellana.
Coneixements de llengua catalana.
Coneixements de llengua castellana.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros cursos de...