• Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España

Presentación

• Preparació des de casa teva i amb l´ajuda de personal especialitzat en la matèria.

• Textos revisats i actualitzats.

• Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

• Cada unitat didàctica disposa d´autoavaluacions que permeten seguir l´evolució de l´alumne.

• Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l´alumne en el temari i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves.

• Preparació de l’entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

• Preparació de totes les proves físiques.

• Informació a l´alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds.

Requisitos

Tenir nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels estats membres de la Unió Europea.
Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l´edat de la jubilació forçosa.
No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l´execució de les seves funcions.
No estar inhabilitat penalment per a l´exercici de les funcions públiques.
Estar en possessió del títol de batxillerat, de FPII, de tècnic superior (LOGSE) o de qualsevol equivalent.
Nivelo B de catalá

Programa

Temari general:

• La Constitució Espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals. La Corona. El Poder Judicial. Administracions. Estatut d´Autonomia. Les Nacions Unides. La Unió Europea. El Dret Comunitari. El procediment administratiu. Drets i deures.


Temari específic:

• Dret penal.

• Dret penitenciari.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros cursos de...