• Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  • Preparació des de casa teva i amb l´ajuda de personal especialitzat en la matèria.

  • Opció a assistir a classes presencials.

  • Textos revisats i actualitzats.

  • Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

  • Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

  • Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l´alumne en el temari. Realització de simulacres de proves.

  • Orientació, seguiment i correcció de la programació didàctica. Formes d’exposició d’aquesta.

  • Informació a l´alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds.

  Requisitos

  Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s´apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.
  Haver complert els 18 anys i, normalment, no haver superat l´edat de la jubilació forçosa.
  No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l´execució de les seves funcions.
  No estar inhabilitat penalment per a l´exercici de les funcions públiques ni haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l´Administració Pública.

  Programa

  *Característiques generals del nen. Factors que intervenen en el desenvolupament.

  * Desenvolupament psicomotor, de la personalitat, cognitiu, afectiu, del llenguatge.

  * Família com a primer agent de socialització.

  * Principals corrents pedagògiques i psicològiques.

  * Educació per a la salut. Educació sexual a l’etapa infantil. Educació musical.

  * La programació en el primer cicle. Funcions del mestre d’educació infantil.

  * Alimentació, nutrició i dietètica.

  *Equipament didàctic. Organització de l’espai i el temps.

  *Evolució de l’expressió plàstica. Expressió corporal. Influència de la imatge en el nen.

  ¡Infórmate ahora sin compromiso!

  Publicidad

  Cursos Relacionados

  Ver otros cursos de...