• Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España

Presentación

Ser major d’edat i no haver complert els 55 anys.

- Tenir nacionalitat d’algun dels estats membres.

- Estar en possessió del graduat escolar, ESO, FP1 o equivalent.

- Tenir aptitud psicofísica i la capacitat psíquica necessària per l’exercici de les funcions de vigilant.

- No tenir antecedents penals.

- No haver estat condemnat per intromissió il•legítima en l’àmbit de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, del secret de les comunicacions i altres drets fonamentals.

- No haver estat sancionat en els 2 o 4 anys anteriors per infracció greu o molt greu en matèria de seguretat.

- No haver exercit funcions de control de les entitats, serveis o actuacions de seguretat, vigilància o investigació privades, ni del seu personal o mitjans, com a membre de les Forces i Cossos de Seguretat en els dos anys anteriors a la sol•licitud.

- Tenir el diploma o certificació acreditativa d’haver superat el curs o cursos corresponents en els centres de formació de seguretat privada autoritzats per la Secretaria d’Estat de Seguretat.

Programa

- Tècniques de protecció.

- Pràctica real de tir a la galeria de tir.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros cursos de...